HANAMARUKI - SHIRO MISO
1 KG / JAPAN

INGREDIENTS : Soy Beans, Rice, Salt